Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

mruugaa
17:52
1590 647b
Reposted fromursa-major ursa-major viakittylitter kittylitter
mruugaa
17:52
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianezavisan nezavisan
mruugaa
17:50
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaHanoi Hanoi
17:50
3373 eae7 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaHanoi Hanoi
mruugaa
17:49
7215 6b2a
Reposted fromgreenloud greenloud viaHanoi Hanoi
mruugaa
17:48
mruugaa
17:47
6209 174a 500
Reposted fromrichardth richardth viaHanoi Hanoi
mruugaa
17:44
mruugaa
17:43
mruugaa
17:43
2978 1754
Reposted frombanitka banitka viafireaway fireaway
mruugaa
17:40
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie viaOff Off
mruugaa
17:40
3836 977a

December 29 2017

00:11
0976 a419
Reposted fromnikotyna nikotyna viaszydera szydera
mruugaa
00:09
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viaszydera szydera

December 20 2017

mruugaa
00:50
9560 1225
Reposted fromtrickster trickster viairmelin irmelin
mruugaa
00:47
9147 20dc 500
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viairmelin irmelin
mruugaa
00:43
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka vianiefajna niefajna
mruugaa
00:41
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
00:40
mruugaa
00:39
4051 7302 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viablackenedsky blackenedsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl