Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

09:30
3756 00f5 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
mruugaa
09:29
mruugaa
09:29
4015 c8a2 500
Reposted fromdelain delain viairmelin irmelin

August 17 2017

mruugaa
01:24
Reposted fromgruetze gruetze vianezavisan nezavisan
mruugaa
01:21
1715 3afc
Reposted fromkarahippie karahippie viapatos patos
mruugaa
01:19
6488 92c2
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
01:19
8827 0d8c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin

August 15 2017

mruugaa
22:39
2148 0252
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viamessinhead messinhead
mruugaa
22:38
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viamessinhead messinhead
mruugaa
22:38
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viasaureus saureus
mruugaa
22:37
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viamessinhead messinhead
mruugaa
22:37
Reposted frompffft pffft viawasnae wasnae
mruugaa
22:31
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viapatos patos
22:30
2282 4a9f
Reposted fromwowimtired wowimtired viapatos patos

July 07 2017

mruugaa
11:17
0189 d245
Bukowski
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapatos patos
mruugaa
11:17
6564 3de6
Reposted fromGIFer GIFer viapatos patos
mruugaa
11:06
6867 1792 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianezavisan nezavisan
mruugaa
10:44
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viagogullo77 gogullo77
mruugaa
10:41
mruugaa
10:41
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaspontaneous spontaneous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl